top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Bij Simoon Kindergelukspraktijk, gevestigd te Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 00000000, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezaghebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind of de school

 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 • Overeenkomst:een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer.

 • Diensten:alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 • Kind:de minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.

 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (mondelinge en schriftelijke) en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijenen alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

2.      Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn. 

3.      Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Kennismaken/informatie-uitwisseling

1.      Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden. Dit kan zowelk persoonlijk zijn als schriftelijk of telefonisch.

2.      Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien op Bij Simoon

3.      Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.   

 

Artikel 4: Overeenkomst

1.      Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend. 

2.      In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard. 

3.      Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezaghebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.

4.      Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding. 

5.      Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.

6.      Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

7.      De Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

8.      Voorts is de Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5: Regels rond afspraken

1.      Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken. Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk.

2.      Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd. 

3.      Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.

4.      Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk per mail of telefonisch. 

5.      Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

6.      Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare. 

 

Artikel 6: Tarieven 

1.      Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.

2.      De geldende tarieven staan vermeld op Bij Simoon Kindergelukspraktijk en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.      Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

4.      Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal twee maanden voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

 

Artikel 7: Factuur en betaling

 • Bij het volgen van een training dient u, voorafgaand aan de eerste les, het totaalbedrag over te maken op rekeningnummer  NL ............... t.a.v. SA Kastelein-de Kuijper te Alphen aan den Rijn o.v.v. het factuurnummer en uw achternaam. 

 • Tot 24 uur van te voren kunt u kosteloos annuleren als de training plaatsvind in een groep.

 • Indien de training 1 op 1 wordt gegeven ben ik genoodzaakt om bij annulering binnen 24 uur het tarief in rekening te brengen.

 • Houdt u er rekening mee dat het missen van een dag bij de Gelukskoffertraining niet wenselijk is ivm de opbouw van de lessen van de kinderen. 

 • In overleg kunnen we wel kijken of uw kind de gemiste Geluksles kan inhalen voor aanvang van de volgende les (alleen van toepassing als uw kind in een groepje de training volgt). 

 •  

2.      Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening per direct op te schorten. 

3.      Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

Artikel 8: Vertrouwelijkheid en privacy

1.      Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2.      Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van dewettelijk gezaghebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.

3.      Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4.      Een aanvulling op bovenstaande zijn de volgende situaties: 

- De Opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling.

- De Opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld. 

- Indien de Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan de Opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling eisen. 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1.      Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen. 

2.      Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

3.      Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Opdrachtgever ter zake in verzuim is.

4.      Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico. 

5.      Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over vijf sessies. 

6.      Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

7.      Voor lichamelijke- en psychische klachten van het Kind adviseert de Opdrachtnemer contact op te nemen met de huisarts.

 

 

Artikel 11: Slotbepalingen

1.      Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. 

2.      Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van Bij Simoon Kindergelukspraktijk.nl

bottom of page